Google

Monday

Madhamasta bhai rahechu....1974 A.D.

madhamasta madhamasta bhai rahechhu
sheetal laharma
madhamasta madhamasta bhai rahechhu
sheetal laharma

sapanapo hoki bipanapo hoki mrighatrisana hoki
chandrama sataucha tara haru muskurauchha
yo mann tyesai ramauchha

hami sabai aauna sabai sangai gauna
milera yo sansar lai angalera

madhamasta madhamasta bhai rahechhu
sheetal laharma
madhamasta madhamasta bhai rahechhu
sheetal laharma

sapanapo hoki bipanapo hoki mrighatrisana hoki
chandrama sataucha tara haru muskurauchha
yo mann tyesai ramauchha

hami sabai aauna sabai sangai gauna
milera yo sansar lai angalera

No comments: